İnsan Kaynakları Birimi
17 Ağustos 2017

   

   

Birimimizde;

Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmaları yürütülür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)

Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmaları ve takibi yapılır.

Yapılan tüm işlemler dosyalanarak saklanır.

Personelin özlük dosyasının muhafazası birimce sağlanır.

Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemleri yürütülür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre görev yapan  sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işleri yapılır.

Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesi yapılıp, diğer birimlerle koordineli olarak çalışılır.    Birimimiz ayrıca Başhekimlik sekreteryasınıda yürütmektedir.


BİRİMDE KULLANILAN MEVZUAT VE DOKÜMANLAR :

        Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği.

        Resmi Gazete Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

        657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Birim İletişim : 0 454 6112033 - 1510