Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi
25 Mayıs 2022
AMAÇ:
Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar hastanedeki tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanması, kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu, kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır. Hastanemizde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda; bu standartların uygulanması, SKS çerçevesinde belirlenen görevlerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin planlanması ve sonuçların izlenmesini tanımlar ve amaçlar.

ÇALIŞMA ALANLARI

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takip edilmesi. Hedeflere ilişkin dönemsel değerlendirilmenin yapılmasının sağlanması.
 • Hedeflerin üst yönetim, bölüm yöneticilerinin ve bölüm kalite sorumlularının katılımı ile belirlenmesini sağlamak.
 • Öz değerlendirmelerin yönetilmesi. Üst yönetimin Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik bilgilendirilmesinin sağlanması.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçlerin yönetilmesi.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçlerin yönetilmesi.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaların (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetilmesi.. Kalite yönetim biriminin memnuniyet anketleri ile ilgili sorumlulukları şunlardır:
  • Anketlerin uygulanmasını sağlamak
  • Takibiyle sorumlu olmak
  • Anketlerin bir merkezde toplanmasını sağlamak
  • Anketlerin gizliliğini sağlamak
  • Anket uygulanacak kişilerin nasıl seçildiğini anket raporuna ayrıntılı olarak yazmak
  • Anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda mevcut sorun alanlarını belirlemek
  • Elde edilen sonuçlara göre tespit edilecek olumsuz durumu iyileştirici düzenlemeler hususunda yönetime önerilerde bulunmak
  • İstendiğinde sağlıkta kalite standartları değerlendirmesi sırasında memnuniyet anketlerine ilişkin raporları değerlendirme ekibiyle paylaşmak
  • Verileri “Kurumsal Kalite Sistemi” ne aktarmak.Hasta memnuniyet anketleri her ay, çalışan memnuniyet anketleri ise Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda 2 kez yapılmalı ve takip eden ayın 15. gününe kadar Kurumsal Kalite Sistemi’ne (www.kks.saglik.gov.tr) veri girişi tamamlanmalıdır.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetiminin sağlanması. SHKS çerçevesinde hazırlanan;
  • Yazılı düzenlemelerin kontrol edilmesi,
  • Yazılı düzenlemelerin revizyonunun takip edilmesi,
  • Dış kaynaklı dokümanların takip edilmesi,
  • Hazırlanan dokümanların uygulanabilirliğinin kontrol edilmesi,
  • Kullanım alanlarında bulunmasının sağlanması konularında gerekli faaliyetleri yürütür.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçlerin yönetilmesi.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
 • Kalite Yönetim Birimi, Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ve SKS gereği belirlenen görevleri yerine getirmek üzere kendi içinde görev dağılımı yapmak.
 • Bölüm kalite sorumlularının belirlenmesi, KYD ile koordineli çalışmasını sağlamak.
 • Kurumun Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak olan SKS değerlendirmesine hazırlanmasını sağlamak.
 


KY.YD.04 KALİTE POLİTİKASI.JPG
KU.YD.06 VİZYON,MİSYON,DEĞERLERİMİZ.JPG
KU.YD.01 ORGANİZASYON ŞEMASI 2021 REV-5.jpg


KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİ PLANI.pdf

KURUMSAL AMAC VE HEDEFLER


İO.FR.01 İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU.pdf