SKS Kapsamında Oluşturulan Ekipler
12 Haziran 2022

HASTA VE YAKINLARI GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Hastalar görüş, öneri ve şikâyetlerine ilişkin internet üzerinden bildirim yapabilmelidirler.

Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetleri değerlendirilmelidir.

• Değerlendirmelerde kalite yönetim direktörü, hasta iletişim birimi temsilcisi ve yönetimden bir kişi yer almalıdır.
• Görüş, öneri ve şikâyetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
• Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.
• Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır.
• Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.
• Görüş, öneri ve şikâyeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.

ekip1.JPG


ÇALIŞAN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.
Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; çalışanların görüş, öneri ve şikâyetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. Çalışanların görüş, öneri ve şikâyetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışanlar görüş, öneri ve şikâyetlerini intranet üzerinden de bildirilebilmelidir.

Çalışanların görüş, öneri ve şikâyetleri değerlendirilmelidir.

• Değerlendirmelerde, Kalite Yönetim Direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişi yer almalı,
• Görüş, öneri ve şikayetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
• Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.
• Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır.
• Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.
• Görüş, öneri ve şikâyeti bulunan çalışana gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.

ekip 5.JPGİLAÇ YÖNETİM EKİBİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.
Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; hastanede ilaç yönetiminden sorumlu bir ekip bulunmalıdır.

Ekibin sorumlulukları asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

• İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi
• Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması
• Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması
• Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanması

ekip 4.JPGNÜTRİSYON DESTEK EKİBİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; hastaların nütrisyonel destek ihtiyacına yönelik süreçlerin yönetimini sağlamak üzere;

Nütrisyon Destek Ekibi (NDE) kurulmalı ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.
Malnütrisyonda veya nütrisyon riskinde olduğu saptanan hastalar için nütrisyon desteği sağlanmalıdır.
Taburculuk sonrası nütrisyonel desteğe devam edilmesi gereken hastalara/yakınlarına eğitim verilmelidir.
Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.
Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının karşılanmasına yönelik süreçler NDE tarafından izlenmeli ve sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

ekip 8.JPG


BİNA TURU EKİBİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; bina turları yapılmalıdır. Bina turlarını yapacak bir ekip oluşturulmalıdır. Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. Ekipte hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

ekip 3.JPGBEYAZ KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Beyaz Kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, beyaz kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır. Sorumluluk alanı, beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır. Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanmalıdır. Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

ekip 2.JPGMAVİ KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Mavi Kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, mavi kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır. Sorumluluk alanı, mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.

Mavi kod ekibinin olay yerine ulaşmasına ilişkin hedef tanımlanmalı, gerçekleşen süreler takip edilmelidir Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır. Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulmalıdır. Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

ekip 7.JPG


PEMBE KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Pembe Kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, pembe kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır. Sorumluluk alanı, pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır. Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır. Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

ekip 10.JPG


KIRMIZI KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve 01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Kırmızı kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır. Sorumluluk alanı, kırmızı kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır. Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatı yapılmalıdır. Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalıdır. Tatbikat raporu hazırlanmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmelidir.
ekip 6.JPG


ekip 11.JPG
ekip 9.JPG